advies bestuurlijke beslisinformatie


Co-auteur van de Milieueffectrapportage voor het Ontwerpplan tussentijdse wijziging Nationaal Waterplan. Dit betrof een PlanMER voor de verankering van het rijksbeleid dat voortvloeit uit de voorstellen voor deltabeslissingen en voorkeursstrategieŽn zoals opgenomen in het Deltaprogramma 2015.

Advies voor de Staf Deltacommissaris voor de aanpak van monitoring van het Deltaprogramma vanaf 2015.

Leider van workshops Integraal Afwegingskader Rijksstructuurvisie Grevelingen/Volkerak-Zoommeer. De workshops met bestuurlijke adviseurs, maatschappelijke organisaties en onafhankelijke experts zijn gericht op het gezamenlijk ontwikkelen van bestuurlijke beslisinformatie. Opdracht voor Rijkswaterstaat/Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta (2013/4).

Leider van reeks werkbijeenkomsten in 2013 om in procesbenadering een plan van aanpak te ontwikkelen voor Integrale Monitoring van Almere 2.0. De Monitoring moet jaarlijks informatie opleveren waarmee beoordeeld kan worden of de doelen van rijk, provincie en gemeente voor Almere 2.0 gerealiseerd worden.

Lid van de Commissie voor de Milieueffectrapportage. Deskundige in werkgroepen op het terrein van onder meer windenergie, gemeentelijke en provinciale structuurvisies, ondergrondse opslag CO2, aanleg infrastructuur, etc (2008-heden).

Projectleider voor werkdocument voor bestuurlijke conferentie over opgaven en strategieŽn voor Rijn-Maasdelta, een van de vijf Deltabeslissingen. Product van drie deelprogramma's van het Deltaprogramma. Opdracht voor de Deltacommissaris en Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden.

Projectleider voor Probleemanalyse Zuidwestelijke Delta, onderdeel van het Nationale Deltaprogramma 2012. Opdracht voor Rijkswaterstaat.

Projectleider voor het symposium 'MKBA tussen methodiek en politiek', 27 januari 2011. Verantwoordelijk voor programmering, voorbereiding sprekers en rapportage. Spreker in sessie over procesmanagement, stakeholders en MKBA. In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de gemeente Almere.

Adviseur voor het afwegingskader voor besluiten over de lange termijn veiligheid in de Zuidwestelijke Delta, onderdeel van het Nationale Deltaprogramma. Opdracht voor Rijkswaterstaat.

Publicatie van twee artikelen over ruimtelijk beleid. Een artikel in Cobouw over de wijze waarop bestuurders op een actievere manier kunnen omgaan met MKBA, en zo minder verrast hoeven worden door de uitkomsten. Het tweede artikel in RO Magazine gaat over de integratie van milieu-analyse en een integrale duurzaamheidstoets in een interactieve vorm van projectbeoordeling.

Extern projectleider voor het Afwegingskader voor de RAAM-brief, waarin het Kabinet besluiten neemt over plannen voor het IJmeer/Markermeer, de schaalsprong van Almere, en de regionale infrastructuur voor het openbaar vervoer.

Vormgever en voorzitter van vijf workshops om met vertegenwoordigers van Rijk en regio te komen tot een voorkeursalternatief voor de schaalsprong van Almere. Deze workshops waren voorafgegaan door een reeks workshops met economische, ecologische en maatschappelijke experts. Opdracht van de gemeente Almere.

Vormgever en voorzitter van drie expert-workshops ter bepaling van de effecten van ruimtelijke alternatieven voor Almere Oost.

Projectleider Afwegingskader Structuurvisie Almere 2030+, een van de projecten voor de Schaalsprong van Almere.

iwiKaos


Michiel van Pelt Ruimtelijk Advies en Management B.V. 2011